ОКОЛНАТА СРЕДА и NEOPOR®

 NEOPOR® се грижи за околната среда.

Глобалното затопляне на планетата, климатичните промени, изменението на атмосферните слоеве, нарушеният воден баланс и намаляването на естествените ресурси са обезпокоителни последствия от прекомерното използване на природата от страна на човека.

От природните ресурси една трета се използват за производство на енергия, една трета - за преноса й и една трета - за производство на топлина. Добрата топлоизолация, която се постига с NEOPOR® в една сграда на практика понижава с 60% нуждата от горива и електроенергия за съхраняване на идеална условна топлина във вътрешността й. Така спестената енергия с времето придобива значителни размери и освен това допринася за намаляване на вредните емисии въглероден двуокис в атмосферата.

NEOPOR® е топлоизолационен материал, който категорично решава тези проблеми.

Уникалният състав на NEOPOR® допринася за:

• намаляване себестойността на топлоизолацията в следствие на високото качество на продукта;

• значително намаляване на разходите за отопление и охлаждане на сградите;

• спестяване на енергия и така намалява вредните емисии в атмосферата, отговорни за глобалното затопляне.